Donderdag, 19 April 2018

De Stichting Bescherming Stadsschoon Zutphen is op 22 oktober 1993 opgericht met als doel (statuten):

  • een harmonische ruimtelijke ontwikkeling van de Stad Zutphen te bevorderen en te waken tegen aantasting van het stadsschoon;
  • om daartoe overleg te plegen met het gemeentebestuur, instellingen, ondernemingen en personen over bestemmingsplannen, wegenaanleg en groenvoorzieningen binnen de gemeente Zutphen;
  • om zonodig actie te voeren tegen inbreuken op of aantastingen van het culturele erfgoed dat zich in de gemeente Zutphen bevindt, waarbij speciaal wordt gedacht aan culuurhistorische monumenten, monumentale of markante gebouwen dan wel huizen, aan stadsmuren of overblijfselen van voormalige vestingwerken en de vestinggrachten. Waarbij ook gedacht wordt aan de aantasting van de leefbaarheid van de stad en het welzijn van haar burgers door het rooien van bomen, heesters en het aantasten van parken door openabre werken (wegenbouw, aanleg van spoorwegen, bruggen, tunnels, hoogspanningsleidingen en waterwegen) of door andere bouwsels. Een en ander met inachtneming van de werkelijk vitale belangen van de stad, haar bewoners en haar ondernemingen;
  • om - desgevraagd of ongevraagd - met de lokale overheden overleg te plegen en/of advies aan die overheden te geven over alle maatregelen die betrekking kunnen hebben op de bovenomschreven aantasting;
  • het ontplooien van andere activiteiten welke dienstig kunnen zijn aan het hierboven omschreven doel.